TRANSTEMA: DB I KONKURS, LÄGGER NED DIVISION, TAR EO-KOSTNAD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Transtemas helägda dotterbolag Transtema Infrastructure AB, Tiab, har genomfört byggnation av fibernät på entreprenad för i huvudsak en stor kund. Bolaget har stora utestående fordringar som inte har reglerats, vilket har lett till att TIAB kommit på obestånd.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Därför måste TIAB nu ansöka om konkurs. Transtema har även beslutat att avveckla affärsområdet Infrastructure som omfattar TIAB, Andersson & Jansäter Entreprenad AB och Nordlund Entreprenad AB. Verksamheten inom affärsområdet har i huvudsak bestått av entreprenad- och schaktarbeten. Totalt berörs 17 tjänster av nedläggningen", heter det.

Avveckling av affärsområdet Infrastructure samt andra omstruktureringskostnader beräknas ge negativa engångseffekter på koncernens resultat med cirka 70 miljoner kronor i nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar och cirka 50 miljoner kronor i reservationer av övriga kostnader.

"Dessa engångseffekter bedöms endast ha marginell likviditetspåverkan. Effekten kommer redovisas i koncernens rapport för tredje kvartalet 2019", heter det.

Transtema noterar att övriga verksamheter och bolag inte berörs utan fortsätter som vanligt.

"Det tidigare initierade förändringsarbetet som ska stärka koncernen och öka lönsamheten, fortsätter enligt plan och beräknas vara klart under innevarande år. Koncernens fokus flyttas från byggnation till drift, service och teknik med ökat förädlingsvärde", heter det.

Den återstående verksamheten i koncernen omsatte pro forma under första halvåret 2019 791 miljoner kronor, med ett ebitda-resultat om 33,2 miljoner kronor. Det kan jämföras med rapporterade siffror om 829 miljoner kronor med ett ebitda på 18,7 miljoner avseende samma period.