Tele2: ebitda-marginal bättre än väntat, resultatprognos kvar

STOCKHOLM (Direkt) Teleoperatören Tele2:s justerade rörelseresultat före avskrivningar (ebitda) uppgick till 2.783 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019.

Genomsnittet av fyra analytikerprognoser, som Infront Data sammanställt, visar på ett justerat ebitda-resultat på 2.709 miljoner kronor för kvartalet.

Ebitda-marginalen på justerad bas blev 40,6 procent, mot snittestimatet på 40,0 procent.

Försäljningen uppgick till 6.852 miljoner kronor för perioden, att jämföra med Infront Datas snittestimat på 6.774 miljoner kronor.

Tele2 upprepar sin resultatprognos för helåret 2019 samtidigt som capex-prognosen justeras ner.

Prognosen kvarstår om att det justerade ebitda-resultatet visar en medelhög ensiffrig tillväxt under 2019, jämfört med 2018, exklusive efter effekter från införandet av redovisningsstandarden IFRS16.

Snittestimatet av fyra analytikers prognoser, som Infront Data samlat in, låg inför rapporten på ett ebitda-resultat (exklusive IFRS) som ökar 5,1 procent till 9,2 miljarder kronor för 2019.

Tele2 upprepar också bedömningen om att tjänsteintäkterna från slutkund blir i stort sett oförändrade 2019 jämfört med 2018 eftersom tillväxtdrivande initiativ successivt rullas ut och beräknas ha effekt kommande år, heter det i rapporten.

Vidare minskas prognosen för investeringarna, capex, till 2,3-2,6 miljarder kronor. Den tidigare prognosen var i spannet 2,6-2,9. Minskningen beror på en senare än väntad utrullning av 5G i Sverige, skriver bolaget.

Omvandlingen av Tele2 och integrationen med Com Hem innebar att ytterligare 150 miljoner kronor i kostnadssynergier realiserades under det tredje kvartalet.

Tele2 nådde därmed en årlig besparingstakt motsvarande 650 miljoner kronor vid utgången av det tredje kvartalet, framgår det av delårsrapporten.

"Som en följd av snabbare exekvering av våra synergimål höjer vi vårt mål för den årliga besparingstakten till 750 miljoner kronor i slutet av 2019", skriver Tele2.

Tidigare mål var att uppnå en årlig besparingstakt på 600 miljoner kronor i slutet av 2019.

Integrationskostnader för kvartalet uppgick till 87 miljoner kronor och bolaget har hittills tagit 679 miljoner kronor av beräknade 1 miljarder kronor för omstruktureringskostnader.