SPRINT BIOSCIENCE: GÅR VIDARE MED FÖRETRÄDESEMISSION

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sprint Bioscience har beslutat att genomföra den nyemission av units som aviserades den 11 maj.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Som bolaget meddelade förra veckan, sin avsiktsförklaring om emissionen, kommer företrädesemissionen vid full teckning att tillföra bolaget initialt cirka 48,5 miljoner kronor. Om samtliga teckningsoptioner utgivna i Företrädesemissionen utnyttjas tillförs bolaget ytterligare högst cirka 24,3 miljoner kronor före emissionskostnader.

Företrädesemissionen är garanterad, genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden, till ett belopp motsvarande totalt 80 procent av den initiala emissionsvolymen.

För varje befintlig aktie erhålls en uniträtt. Tjugoen (21) uniträtter berättigar till teckning av fem units och varje unit består av tre aktier och en teckningsoption av serie 2020/2021 TO4.

Teckningskursen per unit är 16:50 kronor, vilket motsvarar 5:50 kronor per aktie.

Teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO4 ges ut vederlagsfritt. Varje teckningsoption av serie 2020/2021 TO4 ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget under perioden 15 februari 2021 till och med den 14 mars 2021 till teckningskursen 8:25 kronor.