SCB: BNP ökade 0,1% 1 kv, exportnettot drog upp

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sveriges BNP steg 0,1 procent under första kvartalet, jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal 2019 steg BNP 0,4 procent.

Det framgår av SCB:s nationalräkenskaper för det första kvartalet.

Enligt Infronts prognosenkät väntades BNP ha minskat 0,7 procent under första kvartalet jämfört med föregående kvartal, och ha ökat med 0,3 procent i årstakt.

SCB:s snabberäknade indikator från den 5 maj visade att BNP sjönk med 0,3 procent under kvartalet och steg 0,5 procent i årstakt.

Hushållens konsumtion sjönk 1,7 procent under första kvartalet jämfört med föregående kvartal och bidrog med -0,8 procentenheter till BNP-utvecklingen. Offentlig konsumtion sjönk 0,3 procent.

Lagerinvesteringarna drog ned BNP med 0,5 procentenheter. Fasta bruttoinvesteringar minskade med 0,9 procent och bidrog negativt till BNP med 0,2 procentenheter.

Exporten steg 3,4 procent, medan importen sjönk med 0,2 procent från föregående kvartal. BNP-bidraget från handelsnettot var +1,7 procentenheter.

Produktionen i näringslivet steg 0,2 procent. Varuproducerande branscher steg 0,3 procent medan tjänsteproducerande steg 0,2 procent.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin minskade med 0,5 procent.

Antalet arbetade timmar sjönk 0,5 procent.

Arbetsproduktiviteten i näringslivet steg med 0,8 procent jämfört med föregående kvartal.

Hushållens reala disponibla inkomster ökade med 2,0 procent jämfört med första kvartalet 2019, och den offentliga förvaltningen visade ett underskott på 30 miljarder kronor för första kvartalet.