SBB: EMISSION OM 6,6 MLN AKTIER TILL SYQUANT CAPITAL

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Styrelsen för SBB har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 april 2019, beslutat om en riktad emission av drygt 6,6 miljoner B-aktier till ett pris om cirka 29:90 kronor per aktie. Syquant Capital har tecknat samtliga B-aktier i den riktade nyemissionen.

Emissionen genomförs med anledning av att SBB ingått avtal med Syquant Capital om förvärv av totalt cirka 8,7 miljoner stamaktier i Hemfosa. De nyemitterade B-aktierna utgör del av det överenskomna vederlaget och teckningspriset per B-aktie motsvarar aktiens volymviktade genomsnittskurs per den 20 februari 2020, alltså den sista handelsdagen innan avtalets ingående.

Den riktade nyemissionen medför en utspädning om cirka 0,5 procent av utestående antalet aktier och cirka 0,2 procent av utestående antalet röster i SBB.

Efter förvärvet kommer SBB kontrollera 98,3 procent av aktierna och 98,9 procent av rösterna i Hemfosa.