Sandvik: ska spara ca 1,5 mdr kr 2020, utdelningsförslag sänkt

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sandvik vidtar åtgärder som bland annat ska ge besparingar om cirka 1,5 miljarder kronor 2020.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Affärsutvecklingen under januari och februari var på de flesta marknader i linje med Sandviks förväntan men under mars har osäkerheten kring coronavirusets effekter gradvis ökat.

"Även om Sandvik för närvarande bedömer att den direkta finansiella effekten under första kvartalet blir begränsad, har Sandvik identifierat ett behov av att hantera framtida effekter på våra verksamheter från den snabba spridningen av coronaviruset", skriver bolaget.

Sandvik har därför initierat åtgärder som kommer att vidtas inom hela koncernen och som ger besparingar på både kort och lång sikt. Fokus kommer initialt att ligga på aktiviteter som ger snabb effekt, som arbetstidsförkortning, färre tillfälligt anställda och konsulter samt generella kostnadsbesparingar.

Det är tillfälliga kortsiktiga åtgärder, primärt relaterade till arbetstidsförkortningar, som kommer att generera en besparing på cirka 1,5 miljarder kronor under 2020.

Bolaget initierar också långsiktiga strukturella åtgärder, vilka uppskattas leda till kostnader på cirka 1,4 miljarder kronor. Dessa kommer att rapporteras som jämförelsestörande poster i rörelseresultatet under andra kvartalet 2020 och merparten påverkar kassaflödet.

Besparingar på cirka 0,9 miljarder kronor från dessa långsiktiga strukturella åtgärder når full årstakt i slutet av 2021.

Arbetstidsförkortningar kommer att innebära en tillfällig negativ påverkan på lönenivån för många anställda. Medlemmarna i Sandviks koncernledning har därför beslutat att sänka sina löner med 10 procent under denna period.

Sandviks styrelse föreslår nu en utdelning på 3:00 kronor per aktie, vilket skiljer sig från tidigare förslag om 4:50 kronor per aktie. Detta görs mot bakgrund av nuvarande instabila marknadsläge, och som en försiktighetsåtgärd.

"Det är styrelsens avsikt att kalla till en extra bolagsstämma före slutet av oktober i år för att besluta om en extra utdelning om 1:50 kronor per aktie, förutsatt att marknaden har stabiliserats och att företagets finansiella ställning medger detta", heter det.