Regeringen: lägger fram krispaket för småföretagen

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Regeringen lanserar ett paket av åtgärder för att hjälpa småföretagen igenom krisen med coronaviruset.

Det skriver regeringen i ett pressmeddelande på onsdagen. Förslagen läggs fram tillsammans med samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna.

Tidigare har det presenterats ett krispaket för företag och jobb, nu går regeringen vidare med stöd för små och medelstora företag.

För det första inrättas en statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag.

För att göra det lättare för företagen att finansiera sig föreslås en statlig lånegaranti, där staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen.

Riksgäldskontoret kommer att administrera garantin och varje företag föreslås få låna max 75 miljoner kronor, men undantag kan göras. Bankerna ska betala en garantiavgift till Riksgäldskontoret för utfärdade garantier.

Om en kreditgaranti behöver infrias innebär det att staten betalar ut det garanterade lånebeloppet, vilket försämrar statens budgetsaldo och det finansiella sparandet.

De garantiavgifter som kommer att tas ut medför att statens budgetsaldo och finansiella sparande förbättras något.

"Läget är mycket svårbedömt men garantiverksamheten förväntas sammantaget vara självfinansierad på lång sikt", skriver regeringen.

För det andra sänks arbetsgivaravgifter och egenavgifter tillfälligt. En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna kommer att föreslås under perioden 1 mars - 30 juni 2020 så att enbart ålderspensionsavgiften betalas. Nedsättningen föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25.000 kronor per månad. Det medför en skattelättnad med upp till 5.300 kronor per anställd och månad.

För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna. Den offentligfinansiella kostnaden av förslagen beräknas till 33 miljarder kronor.

För det tredje införs en tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher, som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran. Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april - 30 juni. För detta avsätts 5 miljarder kronor.

För det fjärde ska reglerna för periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av virusutbrottet får sänkt skatt. Förslaget bedöms leda till en maximal likviditetsförstärkning på drygt 13 miljarder kronor.

Dessutom kommer det tidigare presenterade förslaget om nya möjligheter att få anstånd med skatteinbetalning att utvidgas. Förslaget kan, beroende på utvecklingen, omfatta över 7 miljarder kronor om hela likviditetförstärkningen utnyttjas.

Förslagen kommer att överlämnas till riksdagen i extra ändringsbudget inom kort.