RB: RB-KOMMITTÉN PRESENTERAR HUVUDDRAG I ÖVERENSKOMMELSE - DN

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Riksbankskommittén föreslår att Riksbanken, utan att åsidosätta målet om låg och stabil inflation, ska bidra till en balanserad utveckling av produktion och sysselsättning. Banken får också ett tydligare ansvar för finansiell stabilitet och ska samverka med andra myndigheter.

Det skriver ledamöterna i Riksbankskommittén i en debattartikel i Dagens Nyheter, där de presenterar huvuddragen i en bred överenskommelse om Riksbanken. Slutbetänkande ska lämnas i slutet av november.

Ledamöterna skriver att Riksbanken ska fortsatt ha en hög grad av oberoende, fatta självständiga beslut inom samtliga områden och vara en myndighet under riksdagen. Riksbanken ska också fortsatt ha en hög grad av finansiellt oberoende som säkerställer att den kan utföra och finansiera sina uppgifter.

Kommittén presenterar ett antal av sina förslag i punktform:

1. Lagstadgad realekonomisk hänsyn och riksdagens godkännande vid förändringar av prisstabilitetsmålet.

2. Tydligare ansvar för finansiell stabilitet.

3. Regler för upplåning till valutareserven. Här föreslås att Riksbanken ska få låna utländska valuta av Riksgälden motsvarande 5 procent av BNP, och mer tillfälligt om det finns "synnerliga skäl".

4. Fem direktionsledamöter och en tydligare roll för riksbankschefen. Här förslås bland annat att det ska lagfästas att riksbankschefen leder direktionens arbete och sköter den löpande verksamheten enligt direktionens direktiv. Dessutom ska endast ett omval medges för direktionens ledamöter.

5. Den demokratiska granskningen av Riksbanken stärks. Här föreslås bland annat att finansutskottet ska få ytterligare resurser för att granska Riksbankens verksamhet, och att Riksrevisionen får i uppdrag att granska om Riksbanken följer lagen.

6. Utökat ansvar för kontanthanteringen i samhället. Kommittén skriver bland annat att Riksbanken ska bidra till att tillgången på kontanter är betryggande i hela Sverige, och att ett eventuellt beslut om en framtida e-krona ska beslutas av riksdagen.

7. Utökat ansvar för samhällets krisberedskap och vid höjd beredskap. Riksbanken ska bland annat se till att särskilt viktiga finansiella infrastrukturföretag kan fortsätta sin verksamhet så att betalningar kan göras i kris.

8. Proportionalitetsprincip och hållbar utveckling. Kommittén skriver bland annat att det avsedda resultatet med en åtgärd ska stå i rimligt förhållande till de kostnader och risker som åtgärden medför för Riksbankens och statens finanser.