RB: inflation kan få överstiga mål en tid - Ingves

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Penningpolitiken i de stora valutaområdena har gått in i ett slags vänta-och se-läge, och för en liten öppen ekonomi som den svenska, med fria kapitalrörelser och ett stort beroende av utrikeshandel, är det naturligt att Riksbankens penningpolitik speglar detta.

Det sade riksbankschef Stefan Ingves vid det penningpolitiska mötet den 11 februari, enligt protokollet från mötet.

Han påpekade dock att vänta-och-se inte är samma sak som att penningpolitiken är neutral eller passiv. Den reala reporäntan är fortfarande negativ, som den har varit sedan 2012 och väntas förbli under hela prognoshorisonten.

"Allt som allt kan det handla om en tidsperiod på 10 år eller mer med en negativ real penningpolitiskt satt ränta. Det är en situation som få, eller ens någon, kunde förutse för drygt tio år sedan", sade Stefan Ingves.

Han påpekade dock att framtiden kan bli annorlunda än i Riksbankens huvudscenario, och penningpolitiska åtgärder kan behövas tidigare än vad prognoserna indikerar.

"Konjunkturen kan utvecklas bättre och den svenska inflationen kan öka snabbare än i våra prognoser. I ett sådant scenario ser jag, som jag sagt tidigare, ingen brådska i att höja räntan. Inflationstakten kan få överstiga målet under en tid, speciellt med tanke på att inflationen historiskt sett oftare legat under målet än över", sade riksbankschefen.

Om utvecklingen skulle bli sämre än väntat ser hand ett visst utrymme för penningpolitisk stimulans.

"Men utrymmet för räntesänkningar är begränsat och förutsättningarna för omfattande statsobligationsköp saknas. Skulle den ekonomiska utvecklingen bli väsentligt sämre än i vårt huvudscenario behövs sannolikt omfattande alternativa balansräkningsåtgärder i kombination med andra policyområden för att uppnå en effektiv policymix för att hålla efterfrågan uppe i Sverige", sade Stefan Ingves.

Han påpekade att om det skulle bli nödvändigt med en penningpolitisk stimulans så ställer han sig frågan till om räntepolitiken är lika effektiv vid negativa nivåer som vi positiva.

"Annorlunda uttryckt, är effekterna på inflation och tillväxt av att höja räntan från noll procent till säg 2 procent lika stora - men med omvänt tecken - som att sänka från noll procent till −2 procent? Jag är inte säker på det, och det understryker vikten av att vara beredd att använda balansräkningen för att åstadkomma penningpolitisk stimulans om så skulle behövas" sade Stefan Ingves.