QLIRO: SKATTEDOM CDON ALANDIA STÅR FAST

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Qliro meddelar att Högsta förvaltningsdomstolen i Finland har avlagit CDON Alandias ansökan om prövningstillstånd.

Bakgrunden är att CDON:s vilande dotterbolag CDON Alandia är sedan tidigare part i en skatteprocess i Finland. Efter ett beslut i maj 2018 av Helsingfors förvaltningsdomstol redovisade Qliro Group en skattekostnad avseende skatteåret 2012. Beloppet hade betalats in till finska myndigheter 2017 eller tidigare. CDON Alandia ansökte om prövningstillstånd men nu har Högsta förvaltningsdomstolen meddelat att den ansökan har avslagits och att Helsingfors förvaltningsdomstols beslut har vunnit laga kraft. Detta medför att skattekostnaden avseende skatteåret 2012 kvarstår, men medför inte några ytterligare kostnads- eller kassaflödeseffekter för Qliro Group.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Som tidigare kommunicerats har finska myndigheter i flera år bedrivit en utredning avseende misstankar om skattebrott i CDON Alandia. Sedan tidigare har åtal väckts i Ålands tingsrätt i Finland mot tre personer som varit medlemmar i CDON Alandia Ab:s styrelse under åren 2008-2013 samt mot två tidigare anställda inom koncernen. Rättegången vid Ålands tingsrätt förväntas påbörjas under det första halvåret 2020. Om de åtalade skulle dömas kan de bli skyldiga att betala skadestånd till finska myndigheter. De åtalade kan, i det fall de ådöms att betala skadestånd, under vissa förutsättningar komma att vända sig mot Qliro Group, CDON eller CDON Alandia med anspråk på ersättning för eventuellt utdömda skadestånd. Några sådana krav har inte framförts och Qliro Group har inte heller gjort avsättningar för sådana krav, heter det.