PROGNOS: BNP -0,7% 1 KV JMF 4 KV, +0,3% JMF 1 KV -19 -INF

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) SCB:s BNP-statistik för årets första kvartal väntas visa på en svagare utveckling än det första estimatet.

Enligt Infronts prognosenkät väntas Sveriges BNP ha minskat 0,7 procent under första kvartalet jämfört med närmast föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal 2019 väntas BNP ha ökat med 0,3 procent.

Enligt SCB:s nya snabberäknade indikator, som publicerades den 5 maj, sjönk Sveriges BNP med 0,3 procent under första kvartalet, jämfört med föregående kvartal, och steg med 0,5 procent jämfört med motsvarade kvartal i fjol.

Utfallet var klart starkare än analytiker väntat. Enligt Infronts prognosenkät väntades Sveriges BNP ha minskat med 1,6 procent jämfört med föregående kvartal.

SCB påpekade dock att BNP-indikatorn endast redovisar utvecklingen av total BNP, och att information om olika delar av ekonomin ska tolkas med försiktighet.

Däremot noterade SCB att säsongsrensat och jämfört med fjärde kvartalet 2019 bidrog exporten positivt till BNP, medan minskade lager och fasta bruttoinvesteringar tyngde utvecklingen.

Under fjärde kvartalet steg BNP 0,2 procent jämfört med tredje kvartalet, helt i linje med Infronts prognosenkät. Positiva bidrag kom då från hushållens konsumtion och lagerinvesteringar samtidigt som fasta bruttoinvesteringar och nettoexporten höll tillbaka BNP-tillväxten.

Jämfört med fjärde kvartalet 2018 steg BNP 0,8 procent, även det i linje med förväntningarna.

Swedbanks ekonomer noterar att första kvartalet präglas av två separata perioder, dels ett normalläge före corona, dels ett krisläge när viruset fick spridning i Sverige.

Enligt Swedbanks data över korttransaktioner var det först i mitten av mars som nedgången i aktiviteten inleddes.

De lyfter också fram att produktionsdata började falla i mars, särskilt i tjänstesektorn, och att hushållens konsumtion föll i mars jämfört med månaden innan, och då särskilt inom hotell, restauranger och transporter.

"Vi förväntar oss därför att det redan för första kvartalet börjar synas en viss nedgång i hushållens konsumtion, men att bland annat en ofrivillig ökning av företagens lager bidrog till att hålla uppe BNP som enligt BNP-indikatorn minskade med 0,3 procent första kvartalet", skriver Swedbank-ekonomerna.

De noterar vidare att handelsnettot visar att även varuexporten började försvagas i mars, även om varuimporten var fortsatt stark. Men eftersom exporten var relativt stark och importen relativt svag i början av året förväntas nettoexporten ge ett litet positivt bidrag till tillväxten under första kvartalet.

Men också tjänstehandeln spelar in och coronaoron kan, enligt Swedbank, ha börjat sätta avtryck i resandet och turismen redan innan effekterna blev mer synliga i hushållens efterfrågan.

"Framöver förväntar vi oss att detta påverkar tjänstehandelns och turistenettots sammansättning. Utlänningars konsumtion i Sverige (tjänsteexport) och svenskars konsumtion i utlandet (tjänsteimport) kommer att minska, men nettoeffekten är fortsatt oklar", enligt Swedbank-ekonomerna, som räknar med att svenska hushåll i stället väntas konsumera mer i Sverige eftersom reserestriktioner innebär att "Hemestrandet" ökar.

Swedbank spår att den fulla omfattningen av coronakrisen kommer att visa sig under andra kvartalet och de räknar med ett kraftigare fall än under något enskilt kvartal under finanskrisen.

Samtidigt ser de tecken på att minskningen i konsumtionen bottnade i april, bland annat i transaktionsdata, och utgifter kopplade till hotell, restaurang och andra nöjesaktiviteter inte längre faller lika kraftigt.

Handelsbankens ekonomer hade räknat med en något mer negativ BNP-utveckling än den preliminära siffran gav vid handen, men tycker att utvecklingen under första kvartalet inte säger så mycket om den ekonomiska utvecklingen under andra kvartalet och framöver.

"Vi förutspår att BNP faller med nära 7 procent i år", skriver Handelsbankens Helena Bornevall i ett kundbrev.

SCB publicerar nationalräkenskaperna för första kvartalet fredagen den 29 maj klockan 9.30.