POLEN: EU-DOMSTOLEN FÄLLER ÅTER DISCIPLINÅTGÄRDER MOT DOMARE

BRYSSEL (Nyhetsbyrån Direkt) EU-domstolen krävde på onsdagen att Polen omedelbart suspenderar regelverket för disciplinåtgärder mot polska domstolar, inklusive högsta domstolen.

Det tillkännagav EU-domstolen i ett pressmeddelande.

Flera juridiska turer har följt på att Polen 2017 införde ett regelverk för disciplinåtgärder. Då skapades en ny avdelning som övervakar domare i högsta domstolen och i allmänna domstolar.

I oktober 2019 väckte EU-kommissionen talan mot Polen eftersom den nya avdelningen för disciplinärenden inte var opartisk och oavhängig. Därmed ansåg kommissionen att den stred mot EU-rätten.

I november och december 2019 samt januari 2020 gick EU-domstolen på kommissionens linje i tre förhandsavgöranden.

Därpå begärde kommissionen i januari att EU-domstolen beslutade om interimistiska åtgärder så att avdelningen för disciplinärenden inte kan fortsätta sin verksamhet i väntan på slutlig dom.

På onsdagen avvisade EU-domstolen Polens invändningar.

"Domstolen bifaller följaktligen kommissionens ansökan om interimistiska åtgärder", skrev EU-domstolen i pressmeddelandet.

I juni 2019 fann EU-domstolen att Polens pensionering av domare i högsta domstolen stred mot EU-rätten.