Oscar Properties: fått in "flera" avsiktsaccepter i aktieutbyte

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bostadsutvecklaren Oscar Properties, som är i flera processer för att stärka sin balansräkning, har "fått positiva indikationer" vad gäller erbjudandet att byta preferensaktier till nya stamaktier.

Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Bolaget skriver att det "fått in flera" avsiktsförklaringar om acceptans av erbjudandet, "bland annat från de två största institutionella innehavarna av preferensaktier i bolaget, Erik Penser Fonder och Fjärde AP-fonden, vars innehav sammanlagt motsvarar cirka 13,6 procent av utestående preferensaktier".

Utbyteserbjudandet är villkorat av att minst 70 procent av utestående preferensaktier respektive preferensaktier av serie B anmäls för utbyte. Styrelsen kan dock besluta att genomföra utbytet även vid en lägre anslutningsgrad. Den företrädesemissionen om 249 miljoner kronor som bolaget vill genomföra är villkorad av att utbyteserbjudandet genomförs.

Fjärde AP-fonden skriver i skriftlig kommentar att fonden också kommer att teckna aktier i företrädesemissionen enligt pro rata-andel.

"AP4 har analyserat risker och möjligheter i bolagets nuvarande situation och gjort en sammanvägd affärsmässig bedömning att deltagande i utbyteserbjudande och nyemission långsiktigt förväntas ge god avkastning till AP4 och därmed bidra till det svenska pensionssystemet", skriver fonden.

Fjärde AP-fondens innehav motsvarade 5,9 procent av aktiekapitalet och 6,2 procent av rösterna i slutet av oktober, enligt ägardatatjänsten Holdings.