MQ: jämförbar försäljning -5% andra kvartalet, gör nyemission

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Styrelsen i klädbolaget MQ har beslutat om en garanterad företrädesemisson om drygt 70 miljoner aktier som kommer att tillföra bolaget cirka 176 miljoner kronor

Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen är satt till 2:50 kronor per aktie.

Befintliga aktieägare per avstämningsdagen som är den 29 april 2019 får två teckningsrätter för varje innehavd aktie. En teckningsrätt berättigar till teckning av en ny aktie.

Öresund och "medlemmar av familjen Qviberg", som tillsammans representerar cirka 18,8 procent av kapital och röster i bolaget har åtagit att teckna sina andelar i emissionen, motsvarande totalt 33 miljoner kronor.

Därutöver har Öresund och medlemmar av familjen Qviberg lämnat garantiåtaganden avseende den del som inte täcks av teckningsåtaganden. Därmed är emissionen till fullo täckt av tecknings- och garantiåtaganden.

Emissionen sker mot bakgrund av det strukturella åtgärdsprogram som lanserades i januari 2019, där styrelsen bland annat genomfört en översyn av bolagets kapitalstruktur, heter det i pressmeddelande.

MQ redovisar ett resultat efter skatt på -522 miljoner kronor för det brutna räkenskapsårets andra kvartal (-3). Nettoomsättningen var 424 miljoner kronor (448). I jämförbara butiker var försäljningsförändringen -5 procent.

Bruttomarginalen uppgick till 49,6 procent (50,6).

Rörelseresultatet blev -528 miljoner kronor (-4) inklusive engångspost avseende nedskrivning av immateriella tillgångar om -500 miljoner kronor (-4). Engångskostnader avseende det strukturella åtgärdsprogrammet påverkar kvartalet med -7 miljoner kronor.

Rörelseresultatet exklusive nedskrivning av immateriella tillgångar uppgick till -28 miljoner kronor (-4), vilket motsvarar en rörelsemarginal på -6,7 procent (-1,0).