IPO: MOBA NETWORK GÖR EMISSION INFÖR FIRST NORTH-NOTERING (R)

(Rättelse: cornerstone-investeraren heter Tin Fonder)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Företaget Moba Network, som driver ett flertal online-communities för dataspel, avser notera aktien på Nasdaq First North i december och genomför inför det en nyemission.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen bedömer visserligen att befintligt rörelsekapital är tillräckligt för den aktuella verksamheten under den närmaste tolvmånadersperioden, men gör ändå en nyemission.

"Nyemissionen genomförs i syfte att bredda ägandet och därmed uppfylla Nasdaq First Norths krav på en ändamålsenlig handel. Motivet för ägarspridningen och noteringen av Moba Networks aktie vid Nasdaq First North är att underlätta eventuella framtida strategiska företagsförvärv, varvid köpeskillingen kan betalas med såväl kontanta medel som nyemitterade aktier", skriver bolaget.

Moba Network värderas i erbjudandet till 275 miljoner kronor före kapitaltillskottet.

Emissionslikviden på cirka 23,4 miljoner kronor efter avdrag för emissionskostnader är huvudsakligen avsedd att finansiera förvärv av nya verksamheter, vidareutveckling av nya egenskaper på befintliga plattformar och communities, affärsutveckling av nya intäktsströmmar, samt märkesbyggande och lansering av nya communities.

I september 2018 förvärvades Criticalclick som hade etablerade varumärken samt lönsamhet med goda marginaler. Moba Network såg goda möjligheter att tillföra sina egna erfarenheter från expansion av liknande verksamheter.

"Verksamheten har varit lönsam sedan den startade, med en ebitda-marginal på cirka 50 procent, en fin tillväxt och positivt kassaflöde. Sedan förvärvet under 2018 har vi ökat intäkterna från dotterbolaget betydligt, med fortsatt god lönsamhet, med en ebitda-marginal på 48 procent för de två senaste kvartalen och för helåret 45 procent. Uppstartsfasen med att etablera en stabil verksamhet är passerad och vi kan nu i stället fokusera på vidareutvecklingen av våra befintliga nätverk och affärsutveckling", skriver Moba Networks vd Björn Mannerqvist i memorandumet.

Teckningskursen är 176:50 kronor per aktie. Teckningsperioden pågår mellan den 8 och 21 november 2019.

Tin Fonder är så kallad cornerstone investor och har åtagit sig att teckna aktier för totalt cirka 10 miljoner kronor. Det motsvarar cirka 39 procent av erbjudandet och 3,3 procent av antalet aktier efter erbjudandet vid fullteckning.

Första beräknade handelsdag för Moba Network-aktien är den 12 december.