INDUSTRIVÄRDEN: FÖRESLÅR UTDELNING 5:75 KR/AKTIE (5:50)

STOCKHOLM (Direkt) Investmentbolaget Industrivärden redovisar en totalavkastning på 9 procent för C-aktien under helåret 2018.

Det framgår av bolagets bokslutsrapport.

En utdelning om 5:75 kronor per aktie föreslås för helåret 2018 (5:50).

Substansvärdet per aktie var vid årets utgång 196 kronor, en minskning med 25 kronor under året. Den 7 februari var substansvärdet 215 kronor per aktie, motsvarande en rabatt om drygt 12 procent i förhållande till den viktade aktiekursen samma dag.

Resultatet efter skatt blev -17.343 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (451). Resultatet per aktie uppgick före utspädning till -39:85 kronor (1:04).