Fastpartner: relativt opåverkade genom pandemin - vd

STOCKHOLM (Direkt) Fastighetsbolaget Fastpartners hyresintäkter uppgick till 445 miljoner kronor under det andra kvartalet 2020. Det kan jämföras med 409 miljoner under motsvarande kvartal i fjol.

Driftöverskottet steg till 333 miljoner kronor, jämfört med 292 miljoner motsvarande period i fjol. Förvaltningsresultatet blev 242 miljoner kronor, vilket var en ökning med 20 procent.

Efter skatt sjönk dock resultatet till 50 miljoner kronor efter orealiserade värdeförändringar på fastigheter på -175 miljoner kronor.

Det andra kvartalet präglades i hög grad av den pågående covid-19 pandemin. Initialt berördes främst besöks- och restaurangnäringen till att nu även i större omfattning omfatta sällanköpshandeln och tjänstesektorn, skriver Fastpartners vd Sven-Olof Johansson i delårsrapporten.

Fastpartners verksamhet har påverkats genom att bolaget har utstående hyresfordringar om cirka två procent av det andra kvartalets aviserade hyror, något som kommer att minska genom hyresstödsersättning om cirka 3 miljoner kronor under sommaren.

"Beträffande hyresinbetalningar avseende det tredje kvartalet så har vi till dags dato, 1 juli 2020, erhållit cirka 75 procent av utdebiterade hyror vilket är i linje med vad vi brukar få in vid motsvarande tidpunkt", skriver Sven-Olof Johansson.

Fastpartner är förhållandevis opåverkade, relativt den effekt som pandemin har haft globalt, menar vd:n.

Aktiveten på kapitalmarknaderna beskrivs som låg under kvartalet med få genomförda emissioner. Aktiviteten har dock ökat väsentligt under juni månad, vilket inneburit lägre finansieringskostnader för fastighetsbolaget.

Arbetet med att höja bolagets kreditbetyg till Investment Grade fortgår för Fastpartner där målsättningen är att långsiktigt nå en Baa1-nivå. Vidare kommer nya finansiella och operationella mål att presenteras under september, något som bolaget aviserade i april när Fastpartner på grund av pandemin senarelade presentationen av nya mål.