Edgeware: minskad omsättning och förlust fjärde kvartalet

STOCKHOLM (Direkt) Edgeware, verksamt inom streaming av tv och video över internet, redovisar ett resultat efter skatt på -6,1 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (10,6). Resultatet per aktie uppgick till -0,2 kronor (0,4).

Rörelseresultatet sjönk till 0,4 miljoner kronor (14,6) och rörelsemarginalen var 0,7 procent (18,4).

Nettoomsättningen uppgick till 57,4 miljoner kronor (79,0), en minskning med 27 procent.

Ingen utdelning föreslås för helåret 2019 i likhet med föregående år.

"Edgewares kassaflöde ska under kommande åren användas för att finansiera fortsatt utveckling, expansion samt möjlighet till förvärv varför någon utdelning inte betalas", skriver bolaget i bokslutsrapporten.

Kassaflödet för den löpande verksamheten var -2,7 miljoner kronor (20,7) med likvida medel på 66,4 miljoner kronor (93,1) vid utgången av rapportperioden.

Edgeware går in i 2020 med förväntningar om fortsatt låga affärsvolymer från bolagets största västeuropeiska kunder.

Det uppger vd Karl Thedéen i bokslutsrapporten där det även framgår att Edgeware justerar sina finansiella mål för att bättre spegla den förändring som verksamheten nu befinner sig i.

"Vi har ett nytt mål att öka våra återkommande intäkter med 15 procent per år. Det långsiktiga lönsamhetsmålet sänks till 10 procent ebit-marginal. De två närmaste åren kommer vi att behöva fortsätta att investera i produkt- och marknadsutveckling. Därför är vårt kortsiktiga lönsamhetsmål för de närmaste två åren att årligen förbättra rörelseresultatet", uppger Karl Thedéen.

"Sammanfattningsvis har det här varit ett tufft år med många förändringar för oss på Edgeware. Vi har dock noggrant analyserat orsakerna och har justerat vår strategi och våra investeringar därefter. Vi har påbörjat vår förändringsresa och med en stark kassa och många intressanta kunddialoger i ryggen fortsätter vi att exekvera på vår plan och ser med fram emot det nya decenniet", skriver Edgeware-chefen.

"Vi går dock in i 2020 med förväntningar om fortsatt låga affärsvolymer från våra största västeuropeiska kunder och vi ser fortsatta svängningar i omsättningen mellan kvartalen under den tid vi bygger vår nya affär", uppger han.