BEIJER ELECTRONICS: UPPREPAR HELÅRSPROGNOS

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Beijer Electronics bedömer att koncernens omsättning och resultat 2019 fortsatt kommer att kunna förbättras jämfört med utfallet under 2018.

Det framgår av delårsrapporten och är en upprepning av vad bolaget sa i sin bokslutskommuniké.

Under första kvartalet hade Beijer Electronics en orderingång om 369 miljoner kronor (399).

"Orderingången under perioden 2018 innehöll några stora enskilda beställningar vilket inte var fallet under 2019. Exklusive de stora beställningarna 2018 ökade orderingången under det första kvartalet", skriver bolaget.

Orderstocken vid utgången av kvartalet var 36 procent högre jämfört med samma tidpunkt 2018.

Koncernens omsättning steg med 10 procent under kvartalet, eller med 5 procent justerat för valutaeffekter.

Båda affärsenheterna Beijer Electronics och Westermo visade bra organisk tillväxt medan omsättningen inom affärsenheten Korenix minskade, skriver bolaget.

Rörelsemarginalen uppgick till drygt 8 procent, vilket kan ställas mot det finansiella målet 10 procent.

Rörelseresultatet steg till 30,1 miljoner kronor (18,1) varav IFRS 16 påverkade positivt med 0,4 miljoner kronor netto.

"Det är ökade försäljningsvolymer och fortlöpande förbättringar av bruttomarginalen som ligger bakom resultatuppgången", skriver Beijer Electronics.

Samtidigt belastades rörelseresultatet med högre omkostnader, bland annat som en följd av bolagets ytterligare satsningar inom affärsenheten Westermo som aviserades i rapporten för det fjärde kvartalet.

"Kortsiktigt påverkar det resultatet men vi ser det som investeringar i fortsatt hög tillväxt och kapacitetshöjning, och på sikt högre marginaler", skriver bolaget.