ADVENICA: FULLT SÄKERSTÄLLD FÖRETRÄDESEMISSION 26 MLN KR

STOCKHOLM (Direkt) Advenica har beslutat att genomföra en nyemission om högst cirka 25,9 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Syftet med emissionen är att finansiera fortsatt expansion av verksamheten och marknadssatsningar.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt villkoren berättigar en (1) befintlig aktie i Advenica till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna två (2) nya aktier till en teckningskurs om 4:10 kronor per aktie. Företrädesemissionen är fullt ut säkerställd genom teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden.

Med anledning av företrädesemissionen har styrelsen i Advenica beslutat att senarelägga offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2018 till den 28 februari 2019.